top of page
Banknotes

הלוואות מקרן עוגן, עמותה ללא מטרות רווח

הקרן פונה לעסקים ולמשקי בית פרטיים שמתקשים להשיג הלוואות במערכת הבנקאית. 

הקרן ממומנת על ידי תורמים וארגונים יהודיים מרחבי העולם. 

 

לעסקים קטנים וזעירים ההלוואות ניתנות לצרכים : 

1. הקמת עסק

2. רכישת ציוד

3. צרכי הון חוזר 

 

סכומי ההלוואה לעסקים : עד 400 א' ש"ח 

תקופה : עד 5 שנים 

ריבית : החל מ פריים + 1.5%, תלוי במסלול הבקשה. 

לעיתים נדרש ערב. לעיתים נדרש פיקדון של עד 5% מסכום ההלוואה.

יש מסלולים שניתן לקבל בהם גרייס על הקרן לתקופה של 3 - 12 חודש.  

bottom of page