top of page
Business information desk

פתיחת דלתות במערכת הבנקאית

לעיתים עסקים מתקשים לקבל תשובות חיוביות לאובליגו במערכת הבנקאית.

המערכת הבנקאית מדברת בשפה משלה, שלקוחות עסקיים לא תמיד מכירים. 

מדובר במערכת שיקולים מורכבת הכוללת התייחסות להרבה גורמים, בינהם: עמידה ביחסים פיננסים, בטחונות, אמינות וחוזק פיננסי של הבעלים . 

אך למערכת הבנקאית יש כפיפות לרגולציה של המפקח על הבנקים כדוגמת מגבלות חבות ענפית, מגבלות לווה יחיד/ קבוצת לווים/  ואחרים . 

בנוסף, לכל בנק מדיניות אשראי שנקבעה במסגרת באזל 2, תקינה בינלאומית בנושא ניהול סיכונים בגופים פיננסים, לצורך שמירה על  היציבות הפיננסית. 

כדי שלקוח יקבל אישור לבקשה, הוא צריך לעמוד במדיניות הבנק, בכללים, בשפה הבנקאית. 

מומלץ מאד להגיע לייעוץ לפני פנייה לבנק .

כל בנק שמקבל בקשת אשראי מוציא דו"ח נתוני אשראי בהסכמתכם.

הנפקת הדו"ח נרשמת בדו"ח הבא ואז הבנק השני יודע שהלקוחות כבר פנו לבנק אחר ומניח שסורבו, אחרת לא היו פונים גם אליו. יהיה לו קל יותר לדחות עכשיו. 

תוכלו להפנות באמצעותנו להתייעצות ראשונית ללא עלות בכל נושא, בינהם : 

1. הלוואות למימון השקעה

2. הלוואות למימון הון חוזר

3. בקשה לשחרור בטחונות

4. מניעת החזרת צ'קים

5. ביטול החזרת צ'קים ממניין השקים החוזרים

6. ביטול covenants (התחייבויות ) 

7. אישור שינוי מבני של חוב ובטחונות של חברה/ קבוצה

8. פתיחת דלתות במערכת הבנקאית 

ועוד

לכל עסק יש ייחודיות משלו.

לכל עיסקה יש פתרון מימוני שונה.

אצלנו הלקוחות מעודכנים בכל התהליך ובמינימום מאמץ מקבלים את הפתרון האופטימלי. 

אנחנו דואגים לטובת הלקוח ורק טובתו לנגד עינינו. כי הלקוח הוא הצידוק לקיומנו ואנחנו בונים על קשרים לזמן ארוך עם לקוחות מרוצים שמתקדמים להצלחה עסקית. 

 

 

bottom of page